Behandling af personoplysninger ifm. indgåelse af sponsoraftale

Kontaktoplysninger og tegningsberettigede
Når du/din virksomhed yder støtte til Musikkens Hus, indgås der altid en skriftlig sponsoraftale. I forbindelse med indgåelsen af denne aftale anmodes sponsor om at oplyse en kontaktperson, som Musikkens Hus kan rette henvendelse til, hvis Musikkens Hus har behov for at kontakte sponsor.

Ud over navnet på kontaktpersonen indhenter Musikkens Hus også kontaktoplysninger på vedkommende i form af en mailadresse og et telefonnummer. Derudover vil der i sponsoraftalen fremgå et navn og en underskrift fra en eller flere tegningsberettigede hos sponsor.

Hvis sponsor er en virksomhed, og der skiftes kontaktperson fra sponsors side i løbet af kontraktperioden, skal dette meddeles Musikkens Hus hurtigst muligt, således Musikkens Hus har mulighed for at opdatere sine kontaktinformationer. 

Behandlingen af ovennævnte personoplysninger er omfattet af Musikkens Hus’ persondatapolitikker, hvorefter alle personoplysninger behandles fortroligt. Formålet med at indhente kontaktoplysninger samt navnet på underskriver/underskriverne af sponsoraftalen er at kunne administrere sponsorforholdet og opfylde de forpligtelser, Musikkens Hus har som modtager af støtten.

Sponsoraftalen og den eventuelle korrespondance, der knytter sig til aftalen, opbevares hos Musikkens Hus, så længe sponsorforholdet består. Når sponsorforholdet er afsluttet, og alle mellemværende er gjort op, opbevares sponsoraftale(r) og relevante bilag/den relevante korrespondance, som knytter sig til aftalen, i fem år i henhold til bogføringsloven og for at kunne dokumentere den/de indgåede aftale(r).

Adgang til Sponsorservice
Musikkens Hus’ sponsorer oprettes som brugere til Sponsorservice, der p.t. administreres af Ticketmaster. Herefter kan der trækkes billetter og findes relevant sponsorinformation. Musikkens Hus har ligeledes adgang til Sponsorservice, idet dette er nødvendigt for, at Musikkens Hus kan administrere sponsoratet og de billetter, sponsoren får stillet til rådighed.

Ved ophør af sponsoraftalen slettes sponsors adgangen til Sponsorservice. Musikkens Hus har dog fortsat adgang til Sponsorservice. Sponsors kontaktoplysninger, herunder billethistorik, gemmes i tre år fra ophøret af sponsoraftalen. 

Den registreredes rettigheder
En registreret sponsor/kontaktperson har altid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Musikkens Hus behandler om vedkommende, og hvad grundlaget er herfor, ligesom den registrerede har ret til at få udleveret sine personoplysninger på et læsbart medie, hvis det er teknisk muligt.

Derudover har den registrerede ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om vedkommende. Den registrerede har endvidere ret til i nogle tilfælde at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger, anmode os om at begrænse behandlingen heraf eller slette personoplysninger.

Der kan altid rettes henvendelse til Musikkens Hus ved at skrive til data@musikkenshus.dk. Derudover har den registrerede også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af sine personoplysninger.

Sponsor2 1400X1400